DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Atnaujintos bendrosios programos

Šioje Švietimo portalo versijoje informacija neatnaujinama nuo 2023 m. birželio 1 d. Visą naują informaciją, susijusią su bendrosiomis programomis, rasite atnaujintame Švietimo portale https://emokykla.lt  

Tiesioginės nuorodas į naudingą informciją:  

  • Visos atnaujintos bendrosios programos čia >>> 
  • Bendrųjų programų įvadas čia >>> 
  • Kompetencijos ir jų aprašai čia >>> 
  • Bendrosios programos teisės aktų registre čia >>> 

Metodinę medžiagą ir bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas galima rasti skiltyje „Metodinė medžiaga pagal dalykus arba prie konkrečios bendrosios programos dalyje „Ištekliai“ (pvz. informatikos bendrosios programos skiltis „Ištekliai“). Taip pat skiltyje „Ištekliai“ galima matyti tam dalykui rekomenduojamas skaitmenines mokymo priemones, skelbiamus ilgalaikius planus ir kitą naudingą informaciją, įgyvendinant dalyko bendrąją programą.   

Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos OneNote formatu skelbiamos atnaujinto Švietimo portalo dalyje „Rekomendacijos“. Kitą naudingą informaciją, susijusią su atnaujintų programų įgyvendinimu galima rasti  čia >>> 

 

______________________

Archyvas iki 2023 m. birželio 1 d.

 

Nacionalinė švietimo agentūra organizavo renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso įvyko 20 renginių pagal mokomuosius dalykus (vykusių renginių tvarkaraštis čia >). Renginių metu buvo pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai. Vykusių renginių įrašus peržiūrėti galima čia >

 

 Bendrųjų programų įvadas

Kompetencijų raidos aprašas 

 

Priešmokyklinis ugdymas

Patvirtinta bendroji programa

Įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu .pdf formatu OneNote formatu
  

Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas

  

Dalyko pavadinimas

patvirtinta

bendroji programa

.pdf formatu

Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos Vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui

.pdf formatu OneNote formatu .pdf formatu OneNote formatu
Dorinis ugdymas
Etika

Katalikų tikyba

Ortodoksų stačiatikių tikyba

Evangelikų liuteronų tikyba

Evangelikų reformatų tikyba

Karaimų tikyba

Judėjų tikyba

Musulmonų sunitų tikyba

Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba

Lietuvių kalba (pagal kalbos mokėjimo lygius)
Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra nebus nebus

nebus

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra nebus nebus

nebus

nebus

Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Matematika

Informatika
Gamtos mokslai
Biologija
Chemija

Fizika

Astronomija
Technologijos
Inžinerinės technologijos
Visuomeninis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Etninė kultūra
Istorija

Geografija
Ekonomika ir verslumas
Pilietiškumo pagrindai
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba

Geografinės informacinės sistemos
Teisė
Psichologija
Filosofija
Meninis ugdymas
Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai

Sveikatos ugdymas

nepatvirtinta nebus nebus

 

Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu OneNote formatu

 

Pradinio ugdymo lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu

Pradinio ugdymo tautinės mažumos (rusų) gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos

.pdf formatu

 

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Medžiaga parengta įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001). Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 m. – 2022 m. 

Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams
Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams
Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo
Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams
Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas
Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams
Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams
Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams
Regos sutrikimą turintiems mokiniams