DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

Stažuotė Norvegijoje. Pabiros apie švietimo sistemą

arrow_back Grįžti

Stažuotė Norvegijoje. Pabiros apie švietimo sistemą

Inga Hokušienė 2023-03-28

Mokymasis Norvegijoje vaikams yra nemokamas nepriklausomai kur mokinys mokosi, valstybinėje ar privačioje mokykloje. Privačioje mokykloje, skirtingai nei valstybinėje, 30% procentų ugdymo turinio gali būti kitokio (esminis skirtumas nuo valstybinių). Taip pat, gali būti paprašyta šiek tiek finansuoti mokyklos priežiūros išlaidas (bet nebūtinai).
Stažuotės metu aplankytos pradinės (1–7 klasės), pradinės ir vidurinės, tik vidurinės mokyklos (nuo 8 klasės), kuriose vykdomas ir profesinis ugdymas (gali būti pasirenkamas nuo 8 klasės).
 Valstybinėse pradinėse, pradinėse ir vidurinėse mokyklose visas, programose numatytas turinys yra privalomas, planuojamas savaitėmis. Labai panašus visose mokyklose, kas leidžia daryti išvadas, kad interpretacijų ugdymo turinyje yra mažai. Iki kiekvieno penktadienio 12.00 ugdymo planas kitai savaitei turi būti pateiktas (mokiniams, tėvams). Vienoje lankytoje mokykloje ketvirtadieniais nuo 12.00–15.00 pamokų nebūna. Šis laikas skirtas mokytojams planuoti bendras veiklas kitai savaitei pradiniame ugdyme (iki 7 klasės), mokytojai  darbingu laiku (ne po 7 pamokų ar pertraukų metu) turi laiko apsitarti dėl įvairių dalykų integracijos, pagalbos mokiniui būdu ir iš to seka nuosekli tarpdisciplininių dalykų integracija ugdymo procese. Sudarytos puikios darbo ir atokvėpio sąlygos mokytojams: mokytojų kambarys, kuriame galima susitikti kolegas, pavalgyti ir pan. Taip, smagu gurkštelti kavos su kolegomis, bet man vis tik patraukliau pavalgyti valgykloje, kur tiekiamas karštas maistas, kas retai pasitaiko šios šalies mokyklose. Taip pat kiekvienas mokytojas turi savo atskirą, tik jam vienam skirtą darbo vietą kitose patalpose.

Didelis dėmesys bendrųjų kompetencijų ugdymui dalyku. Pagrindinių įgūdžių (gebėjimai išreikšti save žodžiu ir raštu, skaityti, skaičiuoti ir naudotis skaitmeninėmis priemonėmis) ugdymui teikiama pirmenybė ir tai yra integruota į visų dalykų mokymo programas. Norvegijoje ypatingai svarbi ir vaiko emocinė būklė, socialiniai įgūdžiai, kad vaikas išmoktų būti būryje, visuomenėje, žinotų savo ir kitų ribas. Akcentuojamas pagarbus bendravimas, drausmingas elgesys, saugus (už saugumą  atsako pats mokinys) laisvalaikis pertraukų metu kieme bet kokiu oru, laiko planavimas ir numatyto rėžimo laikymasis ir t.t. Labai smagu matyti pertraukų metu mokinius aktyviai judant lauke (tam sudarytos puikios sąlygos) nors oro sąlygos ir nelepina. Šitoks aktyvus laisvalaikis man atrodo labai patraukliai, nes daug mūsų vaikų pertraukas leidžia sėsliai, įsikniaubę į mobilius įrenginius ir nesuteikia poilsio savo smegenims. Norvegijoje mokiniai mokyklose telefonais nesinaudoja.

Sistemingas ir nuolatinis kontaktas su tėvais palaikomas organizuojant privalomus, individualius bent du susitikimus per mokslo metus (tai yra numatyta mokyklų veiklas reglamentuojančiuose dokumentuose).  Dauguma tėvų aiškiai suvokia pasekmes ir atsakomybę už įsitraukimą į vaiko mokymosi pasiekimų analizę ir gerą emocinę psichologinę savijautą, todėl nėra mokyklos nelankymo problemos.
Individualios mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas pradiniame ugdyme neformalus, kartą per mėnesį rašomas laiškas tėvams apie mokinio pasiekimus (bent jau tose mokyklose, kuriose buvome). Nuo 8 klasės mokiniai vertinami balais. IT integruota nuo pirmos klasės tiek, kiek reikia kasdieniame gyvenime, ugdymo procese, atskirų IT pamokų nėra. IT mokoma tik pasirinkus profesinę IT kryptį.
Įtraukusis ugdymas Norvegijoje jau turi gilias tradicijas, yra daug mokytojų pagalbininkų, kurie yra priskirti konkretiems vaikas ir su jais būna visose pamokose (įskaitant ir kūno kultūros) ir pertraukų metu. Darbui didesnėse ar mažesnėse grupėse pritaikytas ir pats pastatas: kiekvienoje klasėje (net ir senos statybos) yra atskira patalpa, kurioje galima dirbti grupelėmis netrukdant kitiems vaikams. Šioje patalpoje gali mokytis ir vaikas, kuriam šią dieną norisi ramybės. Naujausioje mokykloje prie kiekvienos klasės yra atskira stiklinė patalpa, kurioje galima dirbti grupelėmis su kitu mokytoju.

Yra mokyklų, kuriose kiekvienoje klasėje mokiniams yra galimybė naudotis mokyklos teikiamomis, bet kiekvienam skirtomis, ausinėmis siekiant optimalios psichinės savijautos, norint individualiai dirbti tyloje ar skambant savo mylimai muzikai.

Jei pavargsti ar baigei darbus gali atsipalaiduoti dėliodamas dėlionę klasėje. Siekiant žinių labai didelis dėmesys emocinei būklei. Dėl to paties, jei mokinys turi problemų, jis pats gali pasirinkti, būtent kuris mokytojas jam padės. Yra ir kampelis pasijuokimui žiūrint į veidrodžius…

Tai trumpai, pabirai tiek, nes 3 dienos svečiavimosi Norvegijos mokyklose tikrai trumpas laiko tarpas surasti giluminius ryšius sujungiančius šias, gal ir nelabai nuoseklias mintis.


arrow_back Grįžti