DĖMESIO: Ši Švietimo portalo versija neatnaujinama nuo 2023 m. gegužės 30 d. Nauja informacija pateikiama atnaujintame Švietimo portale.

DOKUMENTAI, DOKUMENTAI… O IŠ TIKRO KADA DIRBSIME?

arrow_back Grįžti

DOKUMENTAI, DOKUMENTAI… O IŠ TIKRO KADA DIRBSIME?

Evaldas Bakonis 2017-07-11

Paskutinę pavasario sesijos dieną LR Seimas patvirtino naują dokumentą – „Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gaires“. Greta Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, „Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos“, XVII vyriausybės programos atsirado dar vienas teisės aktas. Na, ne įstatymas. Taigi – nelabai įpareigojantis. Bet užtat jo įgyvendinimo priežiūrą vykdys pats Seimas. Todėl – stipriai įpareigojantis.
Paprastai dokumentų neskaitau nuosekliai , t.y. nuo pirmo iki paskutinio straipsnio. Pirmiausia ieškau pačių įdomiausių momentų. Vienas iš tokių suformuluotas 22 straipsnyje: „Vadovaudamasi Gairėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė įvertina Vyriausybės programos priemonių ir jų įgyvendinimo rodiklių atitiktį Gairėms ir Gairėse nurodytiems strateginiams uždaviniams“. Ką tai reiškia žmonių kalba? Ogi tai, kad šios gairės pasiskelbė esančios aukštesnės už visas valstybės ir vyriausybės strategijas. Iki šiol ŠMM savo veiklą bandė vykdyti pagal buvusius ilgalaikius strateginius dokumentus. Nuo dabar turės derintis prie šio Seimo įsivaizdavimų apie gerą bendrąjį ugdymą. Gerai, jei jie sutaps su ilgalaikėmis strategijomis. O jei ne?
Dar dokumento svarstymo metu įvairūs ekspertai (viceministras, vienos profsąjungos lyderis) nesuprato jo paskirties. Išties, jame yra daug vandenėlio apie tai, kas ir „arkliui aišku“. Pvz., situacijos konstatuojamoje dalyje (kam ji?) šimtus kartų girdėti teiginiai:
- „Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys rodo statistiškai reikšmingus ugdymo kokybės skirtumus tarp mokyklų…“
- „Mokytojų kolektyvai neatsinaujina…“
- „Planuotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos <…> nepavyko sukurti“
Uždaviniai, t.y. what to do?:
- „Parengti į kompetencijų plėtotę orientuotas bendrojo ugdymo programas“
- „Užtikrinti tinkamus materialiuosius mokymo(si) išteklius“
- „Tobulinti asmeninių mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą“
Kažkur visa tai jau matyta… Ir net ne šiemet ar pernai. Prieš „n“ metų buvo keliami tie patys uždaviniai. Kas nors pagerėjo?
Svarbiausia gairių dalis, mano akimis, yra susijusi su pedagogais. Šalia viso, kartais net vienas kitam ramiai tekėti trukdančio vandenėlio, yra ir naujovių. Kad ir ši – „Mokytojai pradeda dirbti savarankiškai tik įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį“. Kas yra savarankiškas ar nesavarankiškas darbas, dokumente nepaaiškinta. Ar dabar neturintys magistro laipsnio bus laikomi dirbančiais nesavarankiškai? Ar jie turės masiškai stoti į LEU, VU, Riomerio universiteto magistrantūras? Kas su jais atsitiks, jei, iki pensijos likus 5 metams, nebenorės mokytis? O gal tokiu būdu bus atsikratoma dalies mokytojų? Jeigu taip, tada likę galės pretenduoti į tikrai normalius atlyginimus.
Antroji naujovė (tiksliau – prisiminta senovė) yra tiesiog džiuginanti: „Vadovaujantis atestacijos rezultatais, pedagogams gali būti suteikiamos ilgalaikės (iki vienų metų trukmės) profesinės atostogos metodinei medžiagai rengti, stažuotei ir (arba) tiriamajam darbui atlikti“. Sėkmės įgyvendinant! Pinigų bus?
Dar viena naujovė – „Įsteigti ir įveiklinti Ugdymo tyrimų ir inovacijų tinklą“. Tinklas – ne centras. Gerai, jei tai iš tikro – tik tinklas. Bet jei tai nauja organizacinė struktūra? Šalia Ugdymo plėtotės centro ir visų kitų institucinių ar universitetinių centriukų? Tam tinklui pavedamos funkcijos – „analizuoti ugdymo tendencijas ir švietimo politikos įgyvendinimo stebėsenos rezultatus; atlikti nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus ir tarptautinių PISA, TIMSS ir kt. tyrimų antrinę analizę, atlikti mokymo(si) išteklių ekspertinį vertinimą ir kitas <…> ekspertines funkcijas; rengti bendrojo ugdymo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių rekomendacijas; pagrįsti ugdymo naujoves ir telkti aukštųjų mokyklų bei kitų tinkamų organizacijų specialistus žvalgomiesiems projektams įgyvendinti; organizuoti pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemoje dalyvaujančių dėstytojų mokymus“– yra ne kas kita, nei dabar esančių ŠMM pavaldžių institucijų veiklos dubliavimas.
Kam tai naudinga?


arrow_back Grįžti